مهر جن حسين و مراد

فراق تو سقر و ديدن رقيب عذابست. طلسم رسيدن به حاجت و مراد نزد حكام و بزرگان 09104384230

2023-02-04
    الددو و هاني السباعي
  1. مهراندخت : دختر مهر و محبت
  2. نويسنده: شيخ محمد سند
  3. طلسم دفع جن و همزاد و شياطين1 09374058550